با ما در تماس باشید

09332073342

پست الکترونیکی

info@zarandecor.com

طراحی تخت و کمد دیواری

طراحی تخت و کمد دیواری

امروزه با توجه به کوچک بودن اکثر خانه ها انتخاب وسایلی مانند تخت و کمد در اتاق خواب خیلی موثر است ،هیچ نیازی نیست که شما از تخت و کمد شیک بگذرید شما می توانید تخت و کمد های مدرن ازجمله تخت خواب تاشو همراه کمد ،تخت دوطبقه و حتی تخت هایی که در ان کشو طراحی شده و نمونه های بیشتر دیگری که در بازار موجود میباشد استفاده نمایید یا اینکه از طراحان مجرب مجموعه زران دکو در طراحی و اجرای تخت و کمد مناسب منزلتان کمک بگیرید

کمد دیواری مدرن
با توجه به اینکه بسياری  از نيازھای  روزمره  زندگی  ھمچنان  در خانه  برطرف  می شود. به  اﯾن ترتيب  استفاده  بھينه  از فضاھای  خانه  ضروری  است و ھنگامی  ميسر می گردد  که  سطح  و ارتفاع  فضا تواماً به  کار گرفته  شود و گوشه  ھا و کنج ھای خالی  برحسب  نياز مورد استفاده  قرار گيرد.

کمد دیواری جدید
در حال  حاضر کمدھا با تقسيم  بندی  مشخص  در ارتفاع  و طول  در اتاقھا جانمایی  می  شوند و ھمواره  بخشی  از فضای  آنھا چه  در طول  و چه  درارتفاع  بدون  استفاده  می  ماند. اﯾن  در حالی  است  که  با اندکی  دقت  در
کمد دیواری بزرگ

نيازھای  خانواده  و امکانات  فضایی  کمدھا می  توان  ھم  بيشترﯾن  استفاده  رااز فضا کرد و ھم  جذابيت  دکوراسيون  و معماری  داخلی  خانه  را افزاﯾش  داد.
کمددیواری جادار

 

آنچه  در پی  می  آﯾد راھکارھایی  است  برای  دستيابی  به  اﯾن  ھدف :

 • افزاﯾش  تعداد طبقات  در ارتفاع  کمد سطح  استفاده  از آن  را افزاﯾش  می  دھد، ارتفاء و حجم  و تعداد لباسها را باﯾد برای  اﯾن  کار در نظر گرفت.
  کمد دیواری مدرن
 •  در تقسيم  بندی  مجدد کمد برای  وساﯾل  مختلف  نظير کفش ھای  خارج  از فصل، چمدان  و اشيای  غير ضروری  ارتفاع ھای  متنوع  در نظر بگيرﯾد.
  کمد دیواری سبز

 

 •  بھتر است  برخی  از طبقات  به  صورت  کشویی  در نظر گرفته  شوند. این کشوها مناسب خرده ریزهایی مانند کلید و وسایل خیاطی می باشندبرای رختخواب های اضافی خانواده هم طول یک متر کافی است.

 

مجری کمد دیواری

 • البته در اتاق های خیلی کوچک نیازی نیست کل یک دیور کمد دیواری شود شما می توانید از یک کمد دیواری با عمق پنجاه استفاده نمایید و از بقیه سطح دیوار برای میز ارایش ومیز تحریر یا تختخواب استفاده نمایید.

کمد و میز آرایش

 •  اگر اتاق ھای  خواب  به  اندازه  کافی  کمد دارند، اما باز ھم  برای  خرده  رﯾزھا، و رختخواب ھا فضا کم  است، می  توان  بخشی  از سالن  پذیرایی  خانه را برای  اﯾن  کار در نظر گرفت اگر طراحی و اجرای کمد دیواری در سالن پذیرایی درست انجام شود نه تنها جذابیت سالن را کم نمی کند بلکه می تواند تکمیل کننده سالن نیز باشد
  کمد دیواری شیک
 • اگر فضای  سالن  خانه  نيز کوچک  است، می  توان  تمام  درھا و قسمت ھای  ثابت  کمد را قاب  بندی  نسبتاً ضخيم  چوبی  و آﯾينه  ھای  سراسری  با داخل  آنھا در نظر گرفت  و از اﯾن  طرﯾق  فضای  حسی  سالن  را افزاﯾش  داد.

کمد آینه ای
 

EnglishIran