با ما در تماس باشید

09332073342

پست الکترونیکی

info@zarandecor.com

فنگ شویی و کاربردهای آن در دکوراسیون داخلی

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی یک واژه چینی است که فنگ به معنای باد و شویی به معنای اب می باشداین دو واژه به معنی حرکت افرین باد و اب است و در عین حال تضاد این دو در عین همراهی.

فنگ شویی تعالیم تائوست برای زیستن در عین هماهنگی با طبیعت و محیط اطراف.

در فنگ شویی یاد می گیرید که با استفاده از چیزهای ساده چند قدم به ایده ال نزدیک تر شوید، این چیزهای ساده عبارتند از کاربرد مواد مناسب ،چیدمان مناسب ،استفاده از گیاه،رنگ و اینه و نوربه طوری که جریان و انرژی مثبت در محیط به حداکثر برسد

 

  • تمیز و اراسته باشید:

در اتاق های درهم و برهم و مملو از خرت و پرت موانع متعددی بر سر راه تعامل مثبت دامنه های انرژی افراد وجود دارد انرژی باید مجال جریان داشته باشد همه جا را مرتب کنیداز اینکه می بینید بیسیاری از مشکلات برطرف شده متعجب خواهید شددر حالت اراستگی و مرتب بودن با اندکی کمک می توان انبوهی از انرژی مثبت را دریافت نمود
فهرست نظم و ترتیب:

1-خود را ملزم کنید ریخت وپاش نکنید

2-روزی را روز شروع کار مشخص نمایید و روی تقویم علامت بزنید

3-برای خود هدفی واقعی در نظر بگیرید

4-برای خود جدولی تنظیم کنید

5-وسایلی که لازم ندارید را در جعبه ای بریزیدو کنار بگذارید

6-پشت درهای بسته کار کنید

7-پیش از اغاز به کارچند دقیقه بنشینید و ارام باشید

8-هر کاری را از بالا به پایین انجام دهید

9- از هرچیزی چند تا دارید سعی کنید وسایل اضافی را از خود دور کنید و از دست وسایل کهنه و بی مصرف راحت شوید و به سمت وسایل نو بروید

 

  • عوامل منفی در فنگ شویی

ھر كس و ھرچيز ميدان انرژی خاص خود را دارد. ميدان انرژی در بدن انسان ھمسو با نقاط طب سوزنی است. انرژی در گياھان سبز در جرﯾان است،

باد و آب حامل انرژی ھستند، اشيا ھم انرژی دارند. تمام اﯾن ميدان ھای انرژی با ھم در تعاملند. گاھی ھمدﯾگر را تقوﯾت و گاھی تضعيف می كنند.

با فنگ شوﯾی می آموزﯾد كه چگونه می توان برای بھبود ﯾا نيرو بخشيدن در جرﯾان انرژی مداخله  كرد. با اﯾن كار موانع از بين می روند ﯾا حداقل كاھش می یابندجرﯾان متوازن انرژی سلامتی، ثروت و آرامش به ھمراه می آورد و محيطی دلنشين می آفرﯾند.

انرژی از طرﯾق پنجره ھا و درھا وارد خانه می شود و باﯾد بتواند به راحتی در فضای خانه جرﯾان داشته باشد. چندﯾن عامل تاثير منفی بر جرﯾان فنگ شویی دارند از جمله :

درھم رﯾختگی،خطوط مستقيم، گوشه ھا و لبه ھای تيز.

 

  • در هم ریختگی

خانه درھم و بر ھم نشانه زندگی بی شيرازه و بی تكليف است. اگر كوھی از روزنامه ﯾا لباس ھای كثيف مدت زﯾادی در گوشه ای از خانه بماند انرژی

منفی آن به نقاط دﯾگر سراﯾت می كند و باعث احساس خستگی و افسردگی می شود.

آشفتگی فضای زﯾر تختخواب خواب شيرﯾن شبانه را آشفته می كند. وقتی قبضی را پرداخت نمی كنيد ﯾا مكالمه ای ناخوشاﯾند با تلفن دارﯾد،

انرژی ھای منفی حالت بازدارندگی خود را اعمال می كنند. جيب ھاﯾتان را وارسی كنيد. اگر ته بليت ﯾا پوست شكلات و... پيدا كردﯾد، آنھا را دوربرﯾزﯾد.

 

  • راهروهای دراز و مستقیم

فضاھای دراز و مستقيم در خانه بازتاب منفی دارند و حركت انرژی را تسریع می كنند و به جای آنكه انرژی در فضای خانه بماند به سرعت از اﯾن مسيرھا می گذرد. مسيرھای مستقيم را می توان با استفاده از گلدان، ميز، چراغ ﯾا ھر چيز دﯾگری بشكنيد تا انرژی گردش بيشتری داشته باشد وآرام تر حركت كند. پنجره ھای زﯾاد ھم باعث می شوند كه انرژی سریع خارج شود مخصوصاً وقتی كه در ﯾا پنجره ای روبه روی ھم ھستند. در اﯾنجا

ھم می توان با استفاده از مبلمان، گلدان مسير مستقيم را شكست.

 

  • لبه های تیز

1-لبه های تیز انرژی منفی را در زندگی آدمی بوجود می اورد که تاثیر منفی در زندگی ادمی دارد.

2- از قرار دادن تخت خواب در مجاورت چنین فضاهایی پرهیز کنید.

3-همیشه مبلمانی بخرید که لبه های گرد دارد.

اگر چاره ای جز استفاده از اشيای نوك تيز ندارﯾد روبه روی ھر كنج گياھی بگذارید

دیدگاه ها بسته شده اند.

EnglishIran