با ما در تماس باشید

09332073342

پست الکترونیکی

info@zarandecor.com

طراحی کابینت آشپزخانه

دکور رستوران

کابینت آشپزخانه مطلوب کدبانو

اگر در حال ساخت خانه ای جدﯾد ھستيد و ﯾا قصد دارﯾد آشپزخانه قدﯾمی خود را به دلاﯾل گوناگون تغيير دھيد و کابینت اشپزخانه شیک باشيد، دست شما بسيار باز است.

در اﯾن شراﯾط نخست فضای موجود را بررسی كرده، سپس نيازھای مورد نظرتان را برشمرﯾد و با تطبيق تمامی شراﯾط درخواستی با بودجه تخصيص ﯾافته بدﯾن منظور می توانيد اقدام كنيد.

اگرشما عزیزان به فكر بازسازی به شكل کلی یا جزیی ھستيد، مو توانید از صفر تا صد کابینت اشپزخانه مدرن را به تیم زران دکور در واقع انگيزه شما برای تغيير و تحولات در آشپزخانه بستگی به نحوه عملكرد و كاربردتان ا آن محيط دارد. برخی از افراد، آشپزخانه را صرفاً برای پخت و پز غذا و اعمال مربوطه اختصاص می دھند و بعضی دﯾگر آشپزخانه را نقطه عطف و گردھم آمدن اعضای خانواده به ھنگام كارھای مربوط به آشپزخانه و صرف دست كم ﯾك وعده از غذاھای روزانه می شناسند.

● اھميت كابينت

در گذشته آشپزخانه ھا آن قدر بزرگ بود كه معمولا اعضای خانواده بيشتر وقتشان در آن می گذشت. بعد از ﯾك روز كاری، ھمه اعضای خانواده در ھمان آشپزخانه بساط ناھار و شام را پھن می كردند تا دور ھم بنشينند و ضمن غذا خوردن در مورد مساﯾل روزمره نيز حرف بزنند و تبادل نظر كنند.

وقتی گاز و برق به خانه ھا آمد و ﯾخچال و فرﯾزر و انواع وساﯾل مدرن را با خود آورد، زنا ر وقت بيشتری پيدا كردند تا با افراد خانواده بنشينند ن خانه دا جاﯾی برای نشستن وجودً و استراحت بيشتری داشته باشند، اما نه در آشپزخانه، چون دﯾگر آشپزخانه ھا پر از وساﯾل مدرن شده بود و معمولا فضا نداشت. در آشپزخانه ھای امروزی ﯾخچال و فرﯾزر و وساﯾل دﯾگر به شكلی تعبيه می شوند كه در ميان و ﯾا كنار  كابينت ھا جا بگيرد و فضای اضافی اشغال نكند.

كابينت ھا ھم كه در گذشته چندان مورد توجه نبود و تنھا برای جمع آوری وساﯾل آشپزخانه مفيد به نظر می رسيد، امروزه در طرح ھا و رنگ ھا و جنس ھای مختلف، جلوه زﯾادی به محيط می دھد. اگر می خواھيد در آشپزخانه خود تغيير و تحولی جدﯾد بدھيد ﯾا قصد دارﯾد به خانه جدﯾدی بروﯾد بھتر است با ﯾك طرح و برنامه رﯾزی درست كار را شروع كنيد. شما ممكن است آشپزخانه ھمساﯾه ﯾا دوستان را ببينيد و بپسندﯾد، اما آﯾا اﯾن آشپزخانه برای شما مناسب است؟

نكته مھم در انتخاب طرح برای آشپزخانه اﯾن است كه ھر چيز لازم و پر مصرف در دسترس قرار بگيرد و انرژی و وقت زﯾادی برای رسيدن به آن تلف ظرفشوﯾی كنار جاﯾی قرار بگيرد كه جا برای خشك كردن ظرف ھا موجود باشد و ﯾا كابينت جنب ظرفشوﯾی برای نگه داری مواد  نشود و....

با وجود  توجه به مسائل استاند ارد ، ھنوز ھم طرز ساخت ابعاد  آشپزخانه و لوازم آن به صورت قابل ملاحظه ای د ر حال تغيير و تحول است. د ر ﯾک آشپزخانه مھند سی ساز، تمام وساﯾل طوری چيد ه می شوند  که غيرقابل تغيير بود ه و د ارای سطوح کاری و ذخيره مواد  باشند .

د ر اﯾن نوع آشپزخانه کابینت مورد  استفاد ه د ر آشپزخانه، معمولا از جنس چوب ـ ام دی اف(مانند:هایگلاس-ممبران) ـ نئوپان و پلاستيک ھستند . روی سطوح چوبی رو باز را می توان با پوششی از لاک چوب ﯾا روکشی از پلاستيک پوشاند .

قفسه ھای آشپزخانه به صورت چوبی ﯾا تخته ای با روکش پلاستيکی ھستند ، استفاد ه از قفسه ھای فلزی برای قرار د اد ن قابلمه و ماھی تابه بھتر است. د ر صورت کوچک بود ن فضای آشپزخانه نصب د رھای کشوﯾی ﯾا تاشو توصيه می شود . زﯾرا اﯾن د رھا د ر ھنگام باز شد ن فضای چند انی را اشغال نمی کنند .

از کابينت ھای طبقه د ار برای نگھد اری ظروف بزرگ و سنگين ﯾا وساﯾلی که از آن ھا به ند رت استفاد ه می شود ، می توان بھره گرفت. کابينت ھای دﯾواری عمق کمی  د ارند ، بنابراﯾن از سطوح کاری زﯾر آنھا می توان بد ون ھيچ مشکلی استفاد ه کرد . با گذاشتن ظروف چينی د اخل اﯾن کابينت ھا فرد  می تواند  بد ون خم شد ن، آنھا را بر د ارد  و به آنھا د سترسی د اشته باشد . کمد ه بلند  برای نگھد اری مواد  پاک کنند ه و جارو و ... ھای ﯾکسر مناسب ھستند . می توان ﯾخچال ھای خانگی کوچک، اجاق گاز ﯾا ماکرووﯾو را با ارتفاع مناسب روی آنھا قرار داد .

سينک ھای ظرفشوﯾی و تخته ھای آبگيری ظروف باﯾد  متناسب با د اخل کابينت ھای طبقه د ار باشند ، چون د ر د اخل اﯾن کابينت ھا می توان ﯾک سطل زباله، ماشين ظرفشوﯾی و چيزھای مصرفی د ﯾگر را )د ر صورت لزوم ﯾک آبگرمکن برقی( جای د اد . وجود  د ستگاه مکش ھوا د ر بالای اجاق الزامی است. ھود ھای مکند ه برای اﯾن کار بسيار مناسب ھستند . ﯾک تفاوت عمد ه بين سيستم مکش ھوا و سيستم چرخشی وجود  د ارد  و آن اﯾنکه در سيستم ھای مکند ه، باﯾد  حفره ای رو به بيرون تعبيه شود .

اﯾن سيستم ھا نسبت به سيستم ھای چرخشی کارآمد تر بود ه و بيشتر مورد  توجه واقع می شوند .

د ر ھنگام طراحی و نقشه کشی و به منظور اﯾجاد  فضای کافی برای نگھد اری و ذخيره مواد  د زخانه، باﯾد  به ابعاد  کابينت ھا و لوازم د اخل آنھا توجه کرد . اجاق ھای گازی و برقی مد رن باﯾد  طوری طراحی شوند  که متناسب با لوازم د ﯾگ بود ه و د ر مجموع باعث سھولت روند  کار در آشپزخانه شوند .

د ر چنين محيطی باﯾد  از پرﯾز به حد  کافی استفاد ه کرد . ﯾعنی برای ھر منطقه کاری و آماد ه سازی مواد  غذاﯾی ﯾک جفت پرﯾز کافی است.

استفاد ه از سينک ھای ظرفشوﯾی د و لنگه مناسب تر است، چون از ﯾک طرف آن برای آبکشی ظروف و از طرف د ﯾگر برای قرار د اد ن ظروف کثيف استفاد ه می شود . ماشين ظرفشوﯾی باﯾد  د ر طرف راست ﯾا چپ سينک قرار گيرد .

ھرچند  آشپزخانه ﯾک محل کار د ر د اخل خانه است، ولی اتاقی است که کد بانوی خانه بيشتر اوقات خود  را د ر آن سپری می کند  بنابراﯾن طراحی آن باﯾد  د ر نھاﯾت د قت انجام شود .

شما دل ارامیان عزیز می توانید با خیال اسوده طراحی و اجرای کابینت اشپزخانه مدرن و کابینت مدل جدید خود را به گروه زران دکور بسپارید .

EnglishIran